AudicienSPRAKTIJK  |  5 jaar garantie  |  60 dagen uitproberen

BEL NU: 035 24 00 123

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Definities

Statutair: Oorzorg te Hilversum, KvK nr NL001974308B52

Handelsnaam: Hoormenu.

Audicien: De persoon met de titel Audicien, Stichting Audicienregister.

Offerte: Voorstel tot levering en prijsbepaling.

Proefbon: overzicht producten geleverd in leenperiode.

Factuur: Definitieve koopovereenkomst.

Negatieve proef: beëindigen van de leenovereenkomst.
 

Algemeen
Deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van de audicien en de cliënt ter zake. Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Leverings- en Betalingsvoorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. De toepasselijkheid van algemene en/bijzondere voorwaarden van de cliënt is uitgesloten, tenzij de audicien de toepasselijkheid van dergelijke leverings- en betalingsvoorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.


Offertes en aanbiedingen
Alle offertes/prijsopgaven incl aanbiedingen, daaronder begrepen catalogi, binden de Oorzorg niet tot leverplicht en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.


Artikel 3a Audiometrie

Alle testen worden gemeten volgens de “Veldnorm hoortoestelverstrekking 2013” inclusief de bijlage “NOAH-4 protocol”, onderdeel is van het Zorgverzekeraars Nederland Protocol. Oorzorg is niet aansprakelijk voor gehoorschade die in een zeldzaam geval door het uitvoeren van hoortesten zouden kunnen voortvloeien.

Bij afwijkingen in de audiometrie wordt de cliënt geadviseerd een specialist te raadplegen. Indien de klant dit om welke reden dan ook pertinent niet wil, kan er geen hoortoestelverstrekking plaatsvinden met gebruik van zorgvergoeding. Op het moment van weigering van de cliënt doet de klant afstand van alle consequenties die het niet laten beoordelen van het gehoor door een specialist tot gevolg kan hebben.

De hoortest van de klant blijft bij Oorzorg in het klantendossier aanwezig tot 7 jaar na het laatste gehooronderzoek. Opvragen van deze gegevens kan uitsluitend door de klant zelf of na schriftelijke toestemming door de klant aan derden.

Artikel 3b Oorafdrukken

Het maken van oorafdrukken ten behoeve van maatwerkartikelen (oorstukjes, zwemdopjes, gehoorbescherming, slaapdopjes, enz) zal altijd geschieden volgens de geldende regels van de STAR STichting Audicien Register. Een oorafdruk zal tenminste worden verricht door een persoon (audicien) die hiervoor een specifieke scholing heeft gevolgd. De behandelaar neemt altijd de medische voorgeschiedenis door van beide oren bijvoorbeeld oor-operaties, middenoor problemen etc. Oorzorg is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit het maken van afdrukjes van de oren bij de klant.

Artikel 4 Offertes

Aan de klant aangeboden offertes worden gebaseerd op verwachte kosten en vergoedingen. De klant is verantwoordelijk voor volledige informatieverstrekking ten aanzien van data van vorige leveringen van hoorhulpmiddelen, restitutie/natura verzekering en aanvullende verzekeringen. Eventuele voorgestelde vergoedingen van de zorgverzekeraar komen vanzelfsprekend ten laste van het door de zorgverzekeraar bepaalde eigen risico, hiervoor is Oorzorg niet verantwoordelijk. Offertes zijn op maat gemaakte persoonlijke berekeningen, hieruit kunnen geen rechten worden ontleend voor offertes aan andere personen. Typefouten en (be)rekenfouten zijn voorbehouden.

De laagste prijsgarantie geldt alleen op de hoortoestellen die zijn gecategoriseerd in categorie 6 of hoger.De laagste prijsgarantie geldt niet voor hoortoestellen uit de hoortoestellendatabase die ook worden vergoedt door de zorgverzekeraar.

De prijs moet openbaar geadverteerd zijn en controleerbaar zijn voor ons, ook moet de opgave van artikelen en diensten exact overeenkomen. Diensten kunnen zijn: garantietermijn, voorrijkosten, reparatiekosten, hoortesten, bijstellingen van hoortoestel, onderhoud en service, verliesverzekering, uurloon audicien.

De prijs van de artikel moet algemeen geldend zijn en mag geen onderdeel zijn van een bulkaankoop of een aanbieding van gebundelde producten/diensten. Als een artikel/dienst bij ons is aangeschaft en deze goedkoper gezien? De laagste prijsgarantie geldt tot 2 werkdagen na plaatsing van jouw bestelling.


Artikel 5 Gewenningsperiode/proefperiode

Gedurende de proefperiode krijgt de klant hoortoestellen en aanverwante producten mee naar huis om te proberen op basis van een leenovereenkomst zonder financiële verplichtingen. Gedurende deze periode blijven de hoortoestellen eigendom van Oorzorg, hiervoor wordt de klant gevraagd een proefbon te ondertekenen. Elke verantwoordelijkheid ten aanzien van verlies, schade of onoordeelkundig gebruik van de hoortoestellen ligt bij de klant. De gewenningsperiode duurt in principe voort tot de eindcontrole en kan naar inzicht van de audicien worden verlengd. Bij annulering van de afspraak door de klant, is de klant verantwoordelijk binnen 2 weken na annulering een nieuwe afspraak te hebben gemaakt. Bij uitblijven van communicatie (6 weken wordt als maximum termijn aangemerkt) door de klant, is Oorzorg gerechtigd de volledige nota aan de klant te doen toekomen. Daarbij worden de gemiddelde verkoopprijzen uit de private markt toegepast zonder zorgvergoeding. Oorzorg biedt mogelijkheid de hoortoestellen te verzekeren tijdens de gewenningsperiode. Dit initiatief ligt bij de klant en wordt geïnformeerd tijdens het intakegesprek.

Hygiënische producten die door Oorzorg niet te retourneren zijn aan de leverancier zoals TV- sets, hoofdtelefoons, kinbeugels, aangepaste telefoons, enz zijn niet in bruikleen te verstrekken en worden geleverd onder de voorwaarden “algemene voorwaarden electronica”

Artikel 6 Zorgvergoeding en eindafrekening

Oorzorg zorgt voor de goedkeuring declaratie bij uw zorgverzekeraar. Na ontvangst op het huisadres(cliënt) van de goedkeuring dient het volledige bedrag binnen 2 weken te worden voldaan aan Oorzorg, de bevestigde vergoeding van de zorgverzekeraar ontvangt de cliënt direct van de zorgverzekeraar.

Indien een zorgverzekeraar een mindere vergoeding uitkeert dan verwacht, zal de klant dit verschil zelf dienen bij te betalen.

De ondertekening van de tevredenheidsverklaring verplicht de klant tot aankoop en betaling van de geprobeerde producten, de doorlopen gewenningsperiode /proefperiode wordt aangemerkt als bedenkperiode.

Facturen die wel of niet declareerbaar zijn worden gescheiden verstrekt en voorzien van een “niet declareerbaar bij uw zorgverzekeraar” stempel. Het is niet toegestaan om facturen met desbetreffende stempel evengoed te declareren. Financiële gevolgen die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening cliënt.

Artikel 7 Betaling van aankoop

Tenzij anders wordt aangegeven, dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na de datum van de factuur. Indien de cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij vanaf de vervaldatum van de factuur in gebreke, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.  De audicien is gerechtigd vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente te berekenen, alsmede de ter zake van de inning gemaakte buitengerechtelijke kosten welke minimaal 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 100,--. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer de audicien zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

Artikel 8 Negatieve proef

Wanneer de proefperiode niet naar verwachting is verlopen, kan de cliënt de ontvangen artikelen inleveren bij Oorzorg te Hilversum. Hier zijn geen kosten aan verbonden met uitzondering op maatwerk artikelen, deze items zijn met een prijs aangeduid op de offerte en dienen afgerekend te worden. Maatwerk blijft eigendom van de cliënt

Artikel 9 Garantie

Op alle producten van het merk “Widex” die functioneren op elektriciteit of batterijen geldt een garantietermijn van 5 jaar. Voor alle maatwerk artikelen geldt een garantietermijn van 8 weken op de pasvorm, na deze termijn is kosteloze reclamatie niet meer mogelijk. Ontvangst goederen/startdatum proef is de ingangsdatum van de garantietermijn.

Artikel 10 Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met de dienstverlening van Oorzorg of hebt u opbouwende kritieken dan kunt u dat aan ons doorgeven d.m.v. een bericht per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of stuur uw mening naar ons adres te Hilversum. Wij stellen uw mening zeer op prijs en zo spoedig als mogelijk is nemen wij contact met u op om uw ervaring te bespreken. Wilt u niet terug gebeld worden, dan kunt u dat melden in uw schrijven.

gedeponeerd onder KvK nummer 70545108